Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CR: Cliëntenraad Werk en Inkomen Gemert-Bakel

Al enkele jaren kent onze gemeente met haar 7 groene kernen een cliëntenraad voor werk en inkomen. Onze aanwezigheid en activiteiten binnen woonkernen is te lang onderbelicht gebleven.

U als inwoner merkte er niet veel van: werkloosheid en Inkomens-problemen waren niet aan de orde van de dag. Werk in overvloed!

De economische crisis en de recessie hebben dit beeld van de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Het fenomeen van “ lokale uitvoering van de gedecentraliseerde, bezuinigende sociale wetgevingen” noodzaakt het de Cliëntenraad nu nadrukkelijk om actief en creatief op de voorgrond te treden. Zeker nu is werk vinden, passend werk zoeken of een leefbaar inkomen bij veel mensen een probleem is geworden. Zekerheid is voor veel gezinnen onzeker geworden.

De Cliëntenraad Werk en Inkomen is in haar functioneren wettelijk vastgelegd in de gemeentelijke verordening Cliënten-participatie Werk en Inkomen 2016. In deze ligt ook de samenwerking met het regionale samenwerkingsplatform Peelsamenwerking W&I ( Werkplein Helmond -sinds kort SENZER genoemd- en UVW ) besloten. De cliëntenraad Werk en Inkomen is zowel lokaal als regionaal actief een aanspreekbaar voor haar cliënten.

De verordening Cliëntenparticipatie W&I regelt de wijze waarop de cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de wet Werk, Inkomen en Bijstand en de daaraan verwante (uitkeringen)regelingen.

Wat doen wij?

 1. Onze voornaamste taak is het om als vrijwilligersgroep advies te geven en mensen op weg te wijzen bij de vele regelingen die er voor minima zijn, van schuldhulpverlening tot het lezen van ( moeilijk opgestelde ) brieven.
 2. De Cliëntenraad heeft het recht gevraagd en ongevraagd het college van G-B gevraagd en ongevraagd te adviseren in zake het beleid t.a.v. Werk en Inkomen en de lokale uitvoering hiervan.
  a. De IOAW, de IOAZ en aanverwante regelingen.
  b. De re-integratie naar werk, scholing en omscholing en de eventueel noodzakelijke sociale activering van cliënten waaronder ook niet uitkeringsgerechtigden.
  c. Het gemeentelijk minima en armoedebeleid.
  d. De uitvoering van de Participatiewet, het vrijwilligersbeleid in het algemeen en specifiek m.b.t. werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden.
 3. De schuldhulpverlening ( schuldenaar in verhouding tot de Schuldeiser(s)).
 4. Beleid ten aanzien van laaggeletterdheid en de signalering en doorgeleiding hiervan.
 5. Het opstellen van een transparant en leesbaar jaarverslag m.b.t. haar activiteiten en resultaten.
 6. Regelmatig inhoudelijk overleg met de wethouder Sociaal Domein en ambtelijke specialisten betreffende de Participatiewetgeving.

Actief netwerk:

Regionale Cliëntenraad de Peel 6.1/ de nieuwe Peelsamenwerking in Helmond

Werkplein/ SENZER en UVW- Helmond

Ambtelijk apparaat van de gemeente Gemert-Bakel (sociaal domein)

LEVgroep

Kledingbank Gemert

KBO

Dorpsondersteuners Gemert-Bakel

Enz.